Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Громадський бюджет (Бюджет участі)

 

Положення

про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Богуславської міської  територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі або Громадський бюджет) Богуславської міської  територіальної громади (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення бюджетування за участі громадськості  Богуславської міської  територіальної громади.  

1.2. Реалізація Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями, які проживають у межах Богуславської міської  територіальної громади (далі – Богуславська міська ТГ), створенню умов для реалізації їх права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань покращення інфраструктури Богуславської міської ТГ та добробуту її жителів.

1.3. Терміни, що використовуються у Положенні, вживаються у такому значенні:

автор проєкту – фізична особа, яка подає проєкт для участі у конкурсі;

бюджет участі – процес взаємодії Богуславської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів Богуславської міської ТГ до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Богуславською міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем Богуславської міської ТГ та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти;

громадський проєкт (далі – проєкт) – пропозиція завдання, подана автором, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Богуславської міської ради, яка визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури Богуславської міської  територіальної громади та покращення добробуту її жителів;

електронна система «Громадський бюджет» (далі – електронна система) – інформаційна система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, зв'язку з їх авторами, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації і звітів про реалізацію проєктів;

робоча група – створений розпорядженням Богуславського міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Бюджету участі в Богуславській міській ТГ, визначених цією Програмою.

Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія)постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі;

конкурс громадських проєктів (далі – конкурс)процедура визначення жителями Богуславської міської територіальної громади у порядку, встановленому Положенням, проєктів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проєктів шляхом відкритого голосування;

проєкти-переможці – проєкти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх автоматичного підрахунку у електронній системі;

пункти супроводу Бюджету участі – приміщення Богуславської міської ради, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проєктів, забезпечення процесу голосування тощо).

1.4. Видатки для реалізації Бюджету участі здійснюються за рахунок доходів бюджету Богуславської міської ТГ без урахування міжбюджетних трансфертів.

1.5. Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Богуславською міською радою при затвердженні бюджету громади на відповідний період.

1.6. Подання проєктів та голосування за них можуть здійснювати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України, яким на момент подання проєктів або голосування виповнилось 16 років (підтверджується паспортом) і які відповідають одному з таких критеріїв:

- особа зареєстрована на території Богуславської міської ТГ (підтверджується паспортом);

- особа працює на території Богуславської міської ТГ (підтверджується довідкою з місця роботи).

 

2. Етапи Бюджету участі та часові рамки

2.1. Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:

1) затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік (грудень-січень);

2) подання проєктів (7.02.22.-31.03.22.);

3) оцінка проєктів для голосування (1.04.22.-30.04.22.);

4) голосування за проєкти (1.05.22.-31.05.22.);

5) визначення проєктів-переможців (1.06.22.-10.06.22);

6) реалізація проєктів-переможців (11.06.22.-30.11.22);

7) звітування та оцінка результатів реалізації проєктів (грудень).

 

3. Комісія з питань Бюджету участі

3.1. Для підготовки, організації та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі створюється Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням Богуславського міського голови.

3.2 До складу Комісії входять представники виконавчих органів міської ради у кількості 3 осіб та представники громадських організацій та депутатського корпусу у кількості 3 осіб – за їх згодою.

3.3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх етапах, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проєктів;

- проведення оцінки проєктів для голосування; 

- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.

3.4. Головою Комісії є заступник міського голови, секретарем Комісії – посадова особа виконавчого органу міської ради.

3.5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.

3.6. Засідання Комісії є правочинним за умови участі у ньому більше половини членів від її загального складу.

3.7. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем.

 

4. Пункти супроводу Бюджету участі

4.1. Пунктом супроводу є відділ економіки Фінансового управління Богуславської міської ради .

4.2. Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання:

- інформаційний та методичний супровід учасників процесу;

- прийняття проєктів у паперовому вигляді;

- внесення паперових проєктів до електронної системи;

- ознайомлення мешканців із списком проєктів, які прийняті для голосування;

- забезпечення процесу голосування.

 

5. Інформаційна кампанія

5.1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі.

5.2. Інформаційна кампанія передбачає: 

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проєктів;

- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;

- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;

- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проєктів;

- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії;

- інші інформаційні заходи.

 

6. Електронна система «Громадський бюджет»

6.1. Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету участі. Посилання на електронну систему «Громадський бюджет» - https://budget.e-dem.ua/3220610100 .

6.2. Відповідальними за супроводження функціонування електронної системи, включаючи розміщення управління поданими проєктами, внесення проєктів, поданих у вигляді паперових бланків, внесення голосів, налаштування параметрів Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи, є спеціаліст Богуславської міської ради, відповідальний за наповнення системи.

6.3. Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проєктів.

6.4. Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проєктів на сторінках відповідних проєктів.

6.5. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проєктів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проєктів, за допомогою електронної пошти.

6.6. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.

6.7. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проєктів.

 

7. Порядок підготовки та типи проєктів

7.1. Проєкт розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до Положення.

7.2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, у межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

7.3. План заходів з виконання проєкту повинен відображати етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг (у залежності від потреб проєкту).

7.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проєкту, про що зазначається у формі проєкту (назва додатку та кількість сторінок).

7.5. Вартість проєкту в межах однієї категорії становить:

- до 100 тис. грн. для міста

- до 70 тис.грн. для села

- до 30 тис.грн. для вулиці

- до 30 тис.грн. для багатоповерхового будинка.

7.6. Проєкти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

- проєкт не суперечить чинному законодавству України;

- питання реалізації проєкту належить до компетенції виконавчих органів Богуславської міської ради;

- проєкт має відповідати стратегічним пріоритетам та напрямкам розвитку Богуславської міської  територіальної громади;

- реалізація проєкту здійснюється на землях, які належать до комунальної власності Богуславської міської  територіальної громади, території будівель/приміщень та об’єктів соціально-культурної сфери, які належать до комунальної власності Богуславської міської  територіальної громади, та повинна відповідати затвердженій містобудівній документації;

- проєкт має бути загальнодоступним;

- проєкт є інноваційним і прогресивним;

- проєкт повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат:

- реалізація проєкту не порушує прав інших осіб;

- реалізація проєкту не порушує прав інтелектуальної власності;

- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до Положення, заповнені;

- бюджет проєкту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з реалізацією проєкту (розробка проєктної документації; закупівля матеріалів, оплата підрядним організаціям послуг логістики (доставка, зберігання); оплата праці виконавців; інформування жителів про реалізацію проєкту (у разі необхідності)).

7.7. Типи проєктів бувають такими:

- благоустрій територій Богуславської міської ТГ  (облаштування зон відпочинку та встановлення арт-об’єктів);

- екологія та відновлювальні джерела енергії (енергоефективні технології із використанням відновлювальних джерел енергії, розвиток екологічно чистих видів транспорту);

- інформаційні та інноваційні технології (автоматизація систем з надання послуг мешканцям, інтерактивні карти, мобільні додатки щодо інфраструктури ТГ, облаштування зон WI-FI, системи безпеки, 3D-моделювання);

- спорт та молодіжна політика (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напрямку, заходи з популяризації здорового способу життя та дозвілля молоді);

- туризм (проєкти з підвищення туристичної привабливості ТГ, розвиток міського та сільського туризму та туристичної інфраструктури);

- інше (безпека, громадський порядок, культура та ін.).

8. Порядок подання проєктів

8.1. Проєкт подається автором   у  паперовому вигляді (у пунктах супроводу Бюджету участі).

8.2. Проєкт подається разом із списком осіб, які підтримали проєкт, за формою, наведеною у додатку 1 до Положення.

Особи, які підтримали проєкт повинні відповідати критеріям, визначеним у п. 1.6 Положення.

Кількість осіб на підтримку проєкту повинна становити не менше:

- 20 осіб для міста

- 10 осіб для села

- 5 осіб для вулиці

- 5 осіб для багатоповерхового будинку

8.3. Від одного автора може надходити не більше 2 проєктів.

8.4. Подання проєкту у паперовому вигляді здійснюється до пунктів супроводу Бюджету участі за умови пред’явлення автором особисто:

- оригіналу паспорту громадянина України/посвідчення на постійне проживання в Україні;

- довідки з місця роботи/навчання для мешканців, які не зареєстровані у Богуславській міській ТГ.

8.5. Проєкти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, вносяться до електронної системи відповідальною особою пункту супроводу Бюджету участі та передаються до робочої групи міської ради щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий проєкт.

8.6. Автор проєкту може зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 

 

9. Оцінка і відбір проєктів

9.1. Робоча група Богуславської міської ради здійснює попередню оцінку проєкту з метою перевірки його на предмет:

- відповідності назви та ідеї проєкту його змісту;

- повноти заповнення усіх обов’язкових полів проєкту за формою та у обсязі, що відповідають нормам Положення;

- відповідності підписів осіб на підтримку проєкту установленим вимогам;

- відповідності цензурі.

У разі, якщо форма проєкту є неповною або заповненою з помилками, робоча група Богуславської міської ради у телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту. Автор проєкту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення, але не пізніше встановленого дня закінчення прийняття проєктів, надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проєкт. У іншому випадку – проєкт  відхиляється.

9.2. Проєкти, які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, або автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію та/або не внесли необхідні корективи у проєкти, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу.

9.3. Робоча група Богуславської міської ради протягом 7 робочих днів з дня закінчення прийняття проєктів надсилає проєкти, що пройшли попередню оцінку, комісії з питань бюджету участі.

9.4. Комісія з питань Бюджету участі протягом 20 календарних днів з дня отримання проєктів здійснює оцінку проєктів на предмет їх відповідності законодавству,  реалістичності, достатності бюджету проєкту для його практичної реалізації.

9.5. При виявленні двох і більше схожих проєктів комісія з питань бюджету участі міської ради має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проєктів здійснюється шляхом створення нового проєкту.

9.6. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проєктів пропозицій про об’єднання проєктів, автори проєктів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проєкту або знімуть одну з пропозицій, проєкти розглядатимуться у своєму початковому варіанті. 

9.7. Внесення будь-яких змін до проєктів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за згодою авторів відповідних проєктів.

9.8. Згода автора проєкту не потрібна для уточнення вартості реалізації проєкту.

9.9. Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проєкту для голосування з наступних причин:

- автор проєкту надав неправдиві відомості про себе;

- проєкт суперечить чинному законодавству України;

- питання реалізації проєкту не належать до компетенції виконавчих органів Богуславської міської ради;

- проєкт суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

- реалізація проєкту планується на землях, об’єктах, що не належать до комунальної власності Богуславської міської ТГ;

- проєкт не є загальнодоступним;

- проєкт має незавершений характер і не може бути реалізований протягом одного бюджетного року;

- проєкт не спрямований на кінцевий результат;

- реалізація проєкту передбачає залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

- реалізація проєкту порушує права інших осіб, порушує права інтелектуальної власності;

- не заповнені усі обов’язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до Положення;

- реалізація проєкту, згідно з оцінкою комісії з бюджету участі, потребує витрат у сумі,  що перевищує встановлений Положенням максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проєкту.

9.10. Проєкти, щодо яких Комісією прийнято рішення щодо невиставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

9.11. Усі проєкти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку дати голосування.

 

10. Голосування за проєкти

10.1. Голосування за проєкти здійснюється через електронну систему «Громадський бюджет».

10.2. Одна особа, яка відповідає критеріям, зазначеним у п. 1.6 Положення, може проголосувати не більше, ніж за один проект в межах однієї категорії (Категорії: 1.місто, 2.село, 3.вулиця, 4.багатоповерховий будинок).

10.3. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи, щодо критеріїв, зазначених у п. 1.6 Положення.

10.4. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у електронному вигляді у електронній системі за допомогою авторизації мешканця Богуславської міської ТГ через BankID (для осіб, які зареєстровані у Богуславській міській ТГ).

10.5. Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.

 

11. Визначення переможців

11.1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, формує їх списки.

11.2. Протягом 10 робочих днів після закінчення голосування Комісія з питань Бюджету участі визначає проєкти-переможці, які затверджуються рішенням сесії міської ради.

Реалізації підлягатимуть проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів у межах обсягу коштів, передбачених Програмою на реалізацію проєктів на об’єктах кожної галузі окремо.

11.3. Робоча група з питань Бюджету участі міської ради забезпечує

- опублікування списку проєктів-переможців на офіційному веб-сайті Богуславської міської ради;

- передачу списків проєктів-переможців відповідальним виконавчим органам.

 

12. Затвердження видатків для реалізації проєктів-переможців у складі бюджету міста

12.1. Відповідальні виконавчі органи включають показники та іншу інформацію щодо проєктів-переможців, реалізація яких належить до їх компетенції, а фінансове управління Богуславської міської ради до проєкту громади на плановий рік або при внесенні змін до бюджету громади та документів, що до нього додаються, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

 

13. Реалізація проєктів та звітність

13.1. Після затвердження у встановленому порядку бюджету громади відповідальні виконавчі органи забезпечують реалізацію проєктів відповідно до законодавства.

13.2. Відповідальні виконавчі органи готують звіти про реалізацію проєктів.

Звіт повинен включати:

- загальний опис результатів проєкту;

- опис робіт, які проведено;

- інформація про те, що не вдалося реалізувати або реалізовано іншим чином;

- фактичний бюджет проєкту;

- фото-звіт результатів проєкту.

13.3. Звіти про реалізацію проєктів оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Богуславської міської ради протягом 5 робочих днів з дня їх підготовки.

Додаток 1 до Положення (wordpdf)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень