A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Богуславська міська громада
Київська область, Обухівський район

Юридичний відділ

 

 

Адреса

09701 Київська обл., м.Богуслав

вул.Франка, 4

Розклад роботи

пн-чт 8-00 – 17-00, пт 8-00 – 16-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00
Дні прийому громадян

середа    8-00  – 12-00, 13-00 – 17-00

п’ятниця  8-00 – 12-00
Дні прийому керівника щосереди з 8-00 до 12-00
Начальник відділу Матяш Світлана Володимирівна
Провідний спеціаліст Гав'яда Олеся Іванівна
Провідний спеціаліст Будянська Юлія Вікторівна

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ виконавчого комітету

Богуславської міської ради

 

Загальні положення

 

1.1. Юридичний відділ виконавчого комітету Богуславської міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Богуславської міської ради, входить до складу апарату міської ради, утворюється, ліквідується і реорганізується рішенням міської ради.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормами чинного законодавства України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Положення про юридичний відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці затверджуються рішенням міської ради.

1.5. Відділ не є юридичною особою.

1.6. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

1.7. Виконавчий комітет Богуславської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасною оргтехнікою, законодавчими та іншими нормативними актами, офіційним друкованим виданням, іншою літературою правового характеру, необхідною для роботи відділу.

 

 

2. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є:

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Богуславської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.2. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

2.3. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

2.4. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Богуславської міської ради.

2.5. Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування.

2.6. Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ комунальної форми власності.

2.7. Представлення за дорученням міського голови та інших виконавчих органів інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Богуславській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.

2.8. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

2.9. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

2.10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи, документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин (вступ на службу, проходження та припинення).

2.11. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (тимчасово вакантних посад) у виконавчих органах Богуславської міської ради (без утворення юридичної особи), апараті її виконавчого комітету.

2.12. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.

2.13. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог законодавства.

2.14. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції.

2.15. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.16. Надання усних та письмових консультацій з правових питань.

2.17. Ведення роботи по договорах шляхом перевірки відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються Богуславською міською радою та її виконавчим комітетом.

 

 

3. Структура та організація роботи відділу

 

3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження міського голови у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови згідно з діючим законодавством.

3.3. Начальник відділу розподіляє обов’язки між посадовими особами відділу. Обов’язки та повноваження посадових осіб відділу випливають із завдань, функцій та повноважень, покладених на відділ цим Положенням.

3.4. Усі посадові особи відділу діють у межах повноважень, визначених їх посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

3.5. Відділ взаємодіє з виконавчими органами міської ради, житлово-комунальними підприємствами, установами, організаціями міста, органами виконавчої влади, судовими і правоохоронними органами.

3.6. Відділ виконує повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Забезпечення правильного застосування законодавства в органі місцевого самоврядування, узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

4.2. Здійснення правової експертизи проектів рішень міської ради, договорів, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, надання методичної допомоги з правових питань.

4.3. Підготовка проектів нормативних актів, договорів, підготовка письмових висновків чи зауважень до них, розгляд письмових заяв громадян тощо.

4.4 Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

4.5. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

4.6. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.

4.7. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

4.8. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів виконавчого комітету, міської ради, відділів виконавчого комітету у судах та інших органах під час розгляду справ.

4.9. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів.

4.10. Організація та проведення службових перевірок та службових розслідувань.

 

5. Права відділу

 

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право:

 

5.1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.5. Перевіряти додержання законності у виконавчих органах міської ради.

5.6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.7. Інформувати міського голову у разі покладення на відділ  завдань, що не належать до функцій відділ чи виходять за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

5.8. Залучати керівних працівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.9. Брати участь у засіданнях сесії, виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

5.10. Вносити на розгляд міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

5.11. Вносити пропозиції керівництву міської ради щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, в разі вчинення ними службових порушень.

5.12. Здійснювати перевірку діяльності виконавчих органів  з питань дотримання ними чинного законодавства при виконанні покладених на них функцій.

5.13. Здійснювати спільні перевірки з питань дотримання земельного, архітектурного та містобудівного, природоохоронного законодавства з суб’єктами господарювання на відповідній території.

 

6. Відповідальність відділу

 

6.1. Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями, що розроблюються у встановленому порядку відповідно до Положення.                   

6.2. Посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності.

6.3. Відповідальність посадових осіб відділу настає у разі невиконання  або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, закріплених  за працівниками відділу їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

6.4. Притягнення працівників відділу до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

7. Прикінцеві положення

 

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень